Produkte
Zuhause & Unternehmen
Tankstellenfinder
International
Kontakt

Słowo od rodziny

Grupie Hoyer zależy na zaufaniu klientów, dostawców, pracowników, a także szerokiej opinii publicznej, jak również na reputacji firmy w jej codziennej działalności. Nazwisko rodziny stanowi przy tym wizytówkę firmy w takim samym stopniu jak zachowanie pracowników, kierownictwa oraz zarządu kreuje zewnętrzny wizerunek całej grupy i tym samym rodziny. Jako rodzinie szczególnie zależy nam na tym, aby nasi pracownicy uzewnętrzniali i na co dzień wcielali w życie wartości naszej firmy, dokładnie tak jak my jako właściciele. 

Określone wymagania wynikają z danego obowiązującego prawodawstwa, jednak kładziemy również duży nacisk na to, aby zarówno nasi pracownicy, jak i partnerzy biznesowi stale podzielali i szerzyli zdefiniowane przez nas wartości, które wykraczają ponad ten zakres. Postrzegamy siebie przy tym jako odpowiedzialną firmę dla obecnych i przyszłych pokoleń, dokładnie w myśl naszego motto: zobowiązani do tradycji, świadomi odpowiedzialności. 

Szeroko zakrojony zrównoważony rozwój, a także zgodność z prawem i integralność nie są dla grupy Hoyer złem koniecznym, lecz stanowią ważny element naszej 

strategii przedsiębiorstwa i istotnie odzwierciedlają wartości rodziny. Aktywnie dbamy o nasze środowisko, region, pracowników i społeczeństwo. 

Niniejszy kodeks postępowania zapewnia wsparcie mające na celu pomoc nam samym i naszym pracownikom w codziennym wypełnianiu strategii przedsiębiorstwa oraz kultywowaniu naszych wartości. Jesteśmy przy tym świadomi, że świat ciągle idzie do przodu, a firma napotyka coraz to nowsze wyzwania i warunki ramowe, które stale wymagają aktualizacji bądź uzupełniania kodeksu. Obserwowanie tych zmian, a także szybkie reagowanie na nie i odpowiednie dostosowywanie kodeksu uczyniliśmy naszym zadaniem priorytetowym. 

Pragniemy podziękować naszym pracownikom za wsparcie, które nam okazują poprzez stosowanie się do tych wartości i wytycznych. To szczególnie mocny filar sukcesu naszej firmy i podstawa do tworzenia równie pomyślnej przyszłości, która leży w zasięgu dłoni każdego pracownika. 

Rodzina Hoyer

Odpowiedzialność. Ochrona środowiska. Sprawy społeczne.

Kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju ma zarówno Unia Europejska, jak i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Celów w tym zakresie nie da się jednak zrealizować tylko na poziomie poszczególnych krajów – konieczna jest współpraca w Europie i na całym świecie.

W 2050 roku liczba mieszkańców Ziemi przekroczy prawdopodobnie 9 miliardów. Wszyscy mają prawo do jedzenia, wody, energii i surowców. Jak możemy jednak zapewnić to wszystko stale rosnącej populacji świata, dbając jednocześnie długofalowo o własne potrzeby? To pytanie muszą sobie postawić wszyscy ludzie na całym świecie – im wcześniej się to stanie, tym lepiej.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wytyczyła drogę zrównoważonego rozwoju już ponad 20 lat temu. W 1992 roku w Rio de Janeiro opracowano globalny program działań. W ramach programu „Agenda 21” każde spośród podpisujących tę deklarację ponad 170 państw zobowiązywało się wdrażać uzgodnione zasady na poziomie krajowym w sferze politycznej, angażując w to zarówno społeczeństwo, jak i gospodarkę. W tym gronie znalazły się także Niemcy.

W czerwcu 2012 roku państwa należące do ONZ ponownie spotkały się w Rio, a tematem rozmów był globalny zrównoważony rozwój.

Niemcy opowiadają się za globalnym zrównoważonym rozwojem, który pozwoli zwłaszcza ograniczyć poziom ubóstwa oraz wspomoże mechanizmy ONZ służące do ochrony praw człowieka. Celem jest znaczna poprawa innowacyjnej światowej polityki dotyczącej środowiska i rozwoju (fragment strategii zrównoważonego rozwoju rządu federalnego).

Również firma Hoyer z siedzibą w Visselhövede zobowiązała się do tego, by rozważnie, pragmatycznie i mądrze spełniać potrzeby obecnego pokolenia, nie zagrażając przy tym dostępności zasobów dla przyszłych generacji.

Aby osiągnąć te cele i prowadzić działalność w duchu zrównoważonego rozwoju, należy kierować się trzema kluczowymi wartościami, jakimi są odpowiedzialność społeczna, ochrona środowiska, etyka biznesowa i zgodność z przepisami.

Zrównoważony rozwój stanowi istotny element strategii firmy Hoyer. Aktywnie troszczymy się o nasze społeczeństwo i środowisko.

Wraz z należącymi do nas firmami jesteśmy świadomi wpływu na otoczenie i społeczeństwo. Promujemy zatem działania na rzecz ochrony natury oraz poprawy warunków życia.

Chcąc nieustannie polepszać nasze procesy, wyznaczamy sobie w tym zakresie bardzo ambitne, sięgające w przyszłość cele. Mając to na względzie, opracowaliśmy naszą politykę zrównoważonego rozwoju: zrównoważony rozwój jako część strategii przedsiębiorstwa.

Kierunek naszych działań, wdrażanych procedur i decyzji wyznaczają kwestie ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Dzięki temu możemy ograniczyć obciążenia i wdrożyć działania profilaktyczne.

Zachęcamy naszych dostawców do tego, by promowali te zasady we własnym łańcuchu dostaw oraz zachęcali do tego innych.

Jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności społecznej!

Przestrzeganie praw człowieka
Nasi pracownicy (m/k/i) i dostawcy są zobowiązani do przestrzegania uznanych międzynarodowo praw człowieka.

Zakaz dyskryminacji
Nikogo nie wolno dyskryminować ze względu na płeć, wiek. przynależność etniczną, pochodzenie, narodowość, kolor skóry, religię, światopogląd, zaangażowanie polityczne i związkowe, orientację seksualną, niepełnosprawność. chorobę czy ciążę.

Przestrzeganie wytycznych
Nasz kodeks postępowania Hoyer jest dostępny w aktualnym wydaniu informacji dla pracowników.

Uczciwa płaca, godziny pracy i świadczenia społeczne
Przy ustalaniu wynagrodzenia i przynależnych świadczeń społecznych kierujemy się przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia, nadgodzin oraz ustawowych świadczeń społecznych.

Zakaz pracy dzieci
Nie tolerujemy pracy dzieci w żadnej fazie procesu produkcji ani obróbki. Wymagamy tego także od wszystkich dostawców.

Zakaz pracy przymusowej
Firma Hoyer nie zmusza nikogo do pracy wbrew jego woli.

Zdrowie i bezpieczeństwo na stanowisku pracy
Jako pracodawca zapewniamy we wszystkich naszych oddziałach wdrażanie procedur BHP na stanowisku pracy.

Systematyczna kontrola jakości
Przeprowadzane corocznie wewnętrzne i zewnętrzne audyty pod kątem zgodności z normą DIN ISO 9001:2015 umożliwiają audytorom sprawdzenie realizacji określonych przez nas celów.

Promocja dalszego kształcenia i rozwoju
Oferujemy naszym pracownikom (m/k/i) liczne możliwości dalszego rozwoju za sprawą bogatej oferty szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

Przestrzeganie praw pracowników
Jako firma szanujemy prawo do zrzeszania się oraz do negocjacji zbiorowych. Pracownicy mogą szczerze porozmawiać z kierownictwem na temat warunków pracy, bez obawy o jakiekolwiek negatywne konsekwencje.

Przejęcie odpowiedzialności społecznej
Angażujemy się także na rzecz społeczeństwa, wspierając inicjatywy charytatywne i społeczne oraz różnego rodzaju projekty z tego zakresu. Pomagamy również zespołom sportowym, przedszkolom, bankom żywności, organizacjom działającym na rzecz ochrony praw zwierząt i wielu innym instytucjom.

W przypadku pytań i sugestii zachęcamy do kontaktu z działem zarządzania jakością (qms@hoyer-energie.de).

Wykorzystywanie surowców
W miarę możliwości ograniczamy szkodliwy wpływ naszej firmy na środowisko i oszczędzamy surowce, energię, wodę oraz inne zasoby. Jednocześnie na wczesnym etapie podejmujemy również działania na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza oraz emisji hałasu. Inwestujemy w odnawialne źródła energii, a w przypadku nowych inwestycji korzystamy z najlepszych dostępnych technologii.

Odbiór opakowań
W miarę możliwości staramy się unikać wytwarzania odpadów. Jeżeli nie jest to możliwe, dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć ich ilość. Dotyczy to oczywiście także opakowań naszych produktów i naszego podejścia do tej kwestii. Surowce ze zwracanych opakowań można w dużych ilościach wykorzystać, wprowadzając je z powrotem do obiegu. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://www.hoyer.de/ruecknahme-verpackung/

System zarządzania energią ISO 50001:
Nasza firma posiada certyfikat zgodności z normą ISO 50001. Dzięki temu możemy systematycznie nadzorować zużycie energii, stale poszukiwać sposobów jego ograniczenia oraz poddawać się certyfikacji ze strony zewnętrznych audytorów. W przypadku pytań i sugestii zachęcamy do kontaktu z działem zarządzania energią (ems@hoyer-energie.de).

Oszczędność energii
Nasz system zarządzania energią pomaga ograniczać jej zużycie. Pozwala również stale zwiększać potencjał oszczędności tego zasobu.

Ograniczenie emisji CO₂
Emisję dwutlenku węgla podczas transportu towarów samochodami ciężarowymi należącymi do floty firmy Hoyer ograniczamy, korzystając z najnowocześniejszych europejskich modeli pojazdów oraz promując wykorzystywanie łączonych koncepcji logistycznych i wcielając je w życie.

Oszczędność paliwa
Opracowując nowe, ekonomiczne rodzaje oleju napędowego, takie jak nasz produkt Future-Power-Diesel, w znacznym stopniu przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Rozwój produktów
Oprócz opracowania licznych wytwarzanych w naszym własnym zakładzie, przyjaznych dla środowiska smarów, stworzyliśmy także nowy olej opałowy, który za sprawą optymalnego spalania również umożliwia ograniczenie emisji.

Stały rozwój technologiczny
Dbamy o optymalną ochronę środowiska we wszystkich fazach produkcji smarów oraz AdBlue®. Szczególnie istotne znaczenie ma przy tym stosowanie i rozwój technologii pozwalających ograniczyć zużycie energii i wody.

Przestrzeganie norm środowiskowych
Wszystkie wytwarzane produkty muszą być zgodne w całym łańcuchu dostaw z obowiązującymi w danym segmencie rynku normami środowiskowymi.

Zarządzanie bezpieczeństwem
Nasza firma wdrożyła zaawansowany system zarządzania substancjami niebezpiecznymi i bezpieczeństwem. Umożliwia on bezpieczną obsługę, transport, magazynowanie i utylizację wszystkich naszych produktów.

Uczciwa konkurencja
Przestrzegamy praw chroniących i wspierających uczciwą konkurencję, a zwłaszcza ustaw antykartelowych. Działamy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, nie godząc się na jakąkolwiek zmowę z innymi firmami na rynku.

Pełna uczciwość
Realizując wszystkie nasze działania biznesowe, oczekujemy uczciwości w każdym calu. Nie tolerujemy wśród naszych pracowników (m/k/i) oraz dostawców żadnych form oszustwa i przejawów nieuczciwości, przestępstw upadłościowych, korupcji, udzielania korzyści, wręczania ani przyjmowania łapówek.

Zakaz korupcji
Surowo zabraniamy stosowania jakichkolwiek form korupcji, zwłaszcza przekupstwa, wręczania łapówek i wykorzystywania wymuszeń do wywierania wpływu na naszych partnerów biznesowych, polityków, urzędników, pracowników wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwo.

Proces ciągłego udoskonalania
Dokumentujemy i nadzorujemy wpływ naszej działalności na środowisko i społeczeństwo, wykrywając ew. niedociągnięcia i opracowując możliwości ich poprawy. Przyjmują one formę konkretnych celów i działań, które są przez nas systematycznie nadzorowane.

Motywowanie do postępowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
Zachęcamy naszych pracowników (m/k/i), klientów, dostawców oraz partnerów do ekologicznego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju postępowania. Przekazujemy pracownikom (m/k/i) potrzebne informacje i organizujemy szkolenia dotyczące ochrony środowiska w naszej firmie. Nasi pracownicy (m/k/i) mogą zgłaszać swoje propozycje udoskonalania ochrony środowiska i działań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, przesyłając wiadomość e-mail do działu zarządzania pomysłami (ideen@hoyer-energie.de).

Mamy poczucie odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia i zobowiązujemy się do optymalnej ochrony środowiska. Prowadzimy otwarty dialog z zainteresowanymi przedstawicielami opinii publicznej oraz udostępniamy istotne informacje. Utrzymujemy opartą na zaufaniu współpracę z urzędami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami.

Postrzegamy przepisy dotyczące ochrony środowiska jako minimalne wymagania, które spełniamy i z własnej inicjatywy wręcz przewyższamy.

Kontakt

Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 1

27374 Visselhövede

Deutschland

www.hoyer.de

info@hoyer.de

Kontaktformular
Partner
Facebook
Instagram
Xing
LinkedIn
YouTube